Konsorcjum  Naukowo Edukacyjne S.A  uzyskało zaświadczenie nr 24/19 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Na podstawie art. 168 ust. 9 oraz ust. 1 1 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zaświadczam, że zgodnie z pismem osoby prowadzącej dokonano wpisu: Placówka Kształcenia Ustawicznego  „Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne” pod numerem … 1331… w ewidencji szkól i placówek niepublicznych.