OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przygotowuje do efektywnego zarządzania swoim czasem w szczególności
w zakresie planowania, właściwej organizacji pracy, zwiększania wydajności pracy oraz wypracowanie optymalnych metod i zasad zarządzania swoim czasem.  Uczestnicy:

 – zdefiniują korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy, zasady wyznaczania celów i ich monitorowania, właściwego zarządzania czasem oraz doboru odpowiednich narzędzi usprawniających zarządzania nim.

– świadomie ustalają priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami, efektywnie planują kolejność realizacji szeregu zadań, skuteczniej radzą sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu i pracują z większą efektywnością i wydajnością.

– korzystają z optymalnych metod zarządzania sobą oraz świadomie tworzą własne zasady zarządzania swoim czasem, efektywnie planują zarządzanie sobą w określonym czasie.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców chcących wzmocnić kompetencje swoich pracowników oraz dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje planowania i organizowania pracy, uodpornienia na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na planowanie pracy. Adresatem szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych  korporacji jak i pracownicy małych a nawet jednoosobowych firm.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:

    – zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,

    – czas jako osobisty kapitał każdego z nas,

    – korzyści z lepszej organizacji,

  1. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:

    – analiza obecnego stylu pracy,

    – identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,

    – nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,

    – zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,

  1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:

    – cele długo- i krótkoterminowe,

    – kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),

    – analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,

    – cele danej grupy zawodowej,

  1. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:

    – skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,

    – analiza własnej aktywności w ciągu dnia,

    – gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,

    – zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,

  1. Techniki i metody zarządzania czasem:

    – główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”

    – priorytetyzacja zadań i macierz Eisenhovera

    – arkusze planowania indywidualnego i grupowego

    – Program Osobistej Efektywności –przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później

    – tworzenie harmonogramów

    – kamienie milowe

    – zasada konstruowania celów SMART

    – Metoda 2-2-2

    – Technika Pomodoro

  1. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:

    – metody ustalania priorytetów,

    – matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,

    – zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,

    – wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,

    – analiza zadań pod kątem priorytetów,

  1. Podsumowanie szkolenia.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 700 zł