OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pt.” Zarządzanie emocjami i stresem” przygotowuje do samodzielnego budowania długotrwałej odporności psychicznej na stres i pewności siebie przez zarządzanie emocjami. Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.

Uczestnicy identyfikują i rozróżniają źródła stresu oraz definiują własny styl reagowania na stres, rozpoznają swoje mocne i słabe strony oraz podstawowe cechy osobowości, precyzują mechanizmy działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu. Uczestnicy stosują techniki świadomego oddychania, techniki samoregulacji i samokontroli, czyli świadomego wyrażania i kierowania emocjami, co ułatwia im zapanowanie nad emocjami i stresem. Korzystają z technik rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała oraz inteligencji emocjonalnej. Lepiej rozumieją siebie i innych

Uczestnicy świadomie stosują działania profilaktyczne w ramach zarządzania stresem i emocjami, korzystają z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem, a także budują świadome relacje interpersonalne. 

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień uczestniczą w wielu stresujących sytuacjach, a także do tych, którzy na każdą sytuację reagują stresem. Adresatem szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych  korporacji jak i pracownicy małych a nawet jednoosobowych firm.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TRENINGU ANTYSTRESOWEGO:

– najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus,

– oddziaływanie stresu – autoanaliza,

– samoocena poziomu odczuwanego stresu,

– sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

MODUŁ II. ANTYSTRESOWE DZIAŁANIE NA CIAŁO – TECHNIKI PSYCHORELAKSACYJNE:

– trening neuromięśniowy Jacobsona,

– trening autogenny Schulza,

– wizualizacja,

– szybkie metody na wyciszenie emocji.

 

MODUŁ III. PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE:

– wyznaczanie celów,

– wyznaczanie priorytetów,

– analiza alokacji własnego czasu,

– realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa.

 

MODUŁ IV. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE – PODSTAWA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM:

– pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,

– zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,

– informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,             

– moje mocne strony – autoanaliza

 

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 700 zł