OPIS SZKOLENIA:

 1. Poznanie zasad właściwego gospodarowania majątkiem, jego ewidencji, poprawnego oznakowania, likwidacji oraz inwentaryzacji środków trwałych.
 2. Zapoznanie z obowiązkami nałożonymi na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego.

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, sekretarze, kadra kierownicza, osoby na samodzielnych stanowiskach pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych.
  • Majątek jednostki (przepisy wewnętrzne).
  • Forma prawna władania majątkiem jednostki (trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne, użyczenie, umowy najmu i dzierżawy).
  • Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – ujęcie i ich ewidencja.
  • Oznakowanie środków trwałych i wyposażenia.
  • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: księgi pomocnicze dla środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych).
  • Likwidacja środków trwałych.
  • Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja.
  • Dowody księgowe dotyczące mienia.
  • Kontrola wewnętrzna.
  • Obiekty budowlane
  • Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów (okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie budynków).
  • Książki obiektów budowlanych.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
  • Dostępność architektoniczna.

LICZBA GODZIN: 18

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2 200 zł