OPIS SZKOLENIA:

Rozszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, sekretarze, kadra kierownicza, osoby na samodzielnych stanowiskach pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne zarządzania dokumentacją.
 • Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne.
 • Archiwum zakładowe – składnica akt.
 • Zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja składnicy akt lub instrukcją archiwum zakładowego).
 • Czynności kancelaryjne w jednostce.
 • Obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji.
 • Dekretacja, tworzenie akt spraw.
 • Kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
 • Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji.
 • Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych.
 • Porządkowanie dokumentacji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.
 • Ćwiczenia praktyczne – opis teczek rzeczowych.
 • Sprawy pracownicze: zakres czynności i odpowiedzialności.
 • Nabór pracowników.
 • Kwalifikacje pracownicze.
 • Akta osobowe i dokumentacja dotycząca stosunku pracy.
 • Czas pracy.
 • Badania lekarskie.
 • Oceny pracowników
 • Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

LICZBA GODZIN: 18

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. 
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

CENA: 2 200 zł