TEMAT Rozwój ukierunkowany terytorialnie. Spójność społeczno – ekonomiczna a proces modernizacji regionu
CEL  Celem głównym  projektu jest określenie roli władz samorządowych, zarówno szczebla podstawowego jakim jest gmina, pośredniego jakim jest powiat oraz regionalnego – województwa, w nowej ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności, a także ich aktywności rozwojowej. Cele cząstkowe: 1. Analiza koncepcji teoretycznych polityki spójności, genezy i założeń nowego podejścia do polityki regionalnej, 2. Ocena endogenicznych zasobów województwa świętokrzyskiego, 3. Ocena środków pomocowych UE na aktywność rozwojową województwa.
OSOBY prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik, kierownik naukowy projektu dr Paweł Dziekański, kierownik organizacyjny projektu mgr Adrian Lipa mgr Urszula Karpińska
OBSZAR BADANIA   Zakres przestrzenny: Województwo Świętokrzyskie; Zakres podmiotowy: gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie; powiaty
ZAKRES PRZEDMIOTOWY – demografia i rynek pracy; – potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość – infrastruktura społeczna i techniczna, turystyczna – sytuacja finansowa
CZAS 2002-2017
METODOLOGIA Dobór cech i ich weryfikacja pod względem merytorycznym i statystycznym.Ustalenie preferencji cech w stosunku do rozpatrywanego zjawiska (określenie stymulant i destymulant).Standaryzacja cechObliczenie odległości każdego ocenianego obiektu od wzorca i antywzorcaObliczenie wartości cechy syntetycznejWyodrębnienie klas typologicznych dla całego obszaru badanego (analiza korelacji, analiza skupień, analiza grawitacji)
WSPÓŁPRACA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ZAKRES DZIAŁAŃ Diagnoza spójności obszarów peryferyjnych z centrumSpójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu Ocena polityki regionalnej w zakresie kształtowania spójności wewnętrznej systemów osadniczych (powiatu, gminy)Rekomendacje dla polityki kształtowania spójności regionalnej (ekonomicznej, społecznej, przestrzennej, infrastrukturalnejPotencjał gospodarczy a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gmin Terytorialny wymiar rozwoju. Miasto jako lokalny biegun rozwoju