Polityka prywatności w witrynach wchodzących w skład Konsorcjum Naukowo Edukacyjne College Medyczny w tym: Podmiot przewodni College Medyczny Adrian Lipa, oraz Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny, Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”, Europejskie Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (ECWEiC), Świętokrzyska Akademia Rzemiosła, Centrum Interwencji Kryzysowej, Fundacja Edu Sentencja, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie, Fundacja na rzecz promocji zdrowia PULS, Naukowe Przedszkola Mini College, Pro Investment Kielce Sp. z o.o., Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej, Fundacja Świętokrzyskie Centrum Sportu, Świętokrzyski Klub Karate Kyokushin, Linden Investment, Linden Development Sp. z o.o. zwane w dalszej części polityki Konsorcjum.

 1. Podstawy
  a) Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Konsorcjum. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.
  b) Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
  c) Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. Zasady ochrony danych osobowych
  a) Konsorcjum dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
  b) Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Konsorcjum dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
 3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
  a) Konsorcjum zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
  b) Konsorcjum dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 • zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • zasada 4 – dokładne i aktualne;
 • zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Pozyskiwanie danych
  a) Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Konsorcjum zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
  b) Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia dodatkowych informacji; kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować; dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Konsorcjum nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron Konsorcjum – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.
 • Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisów Konsorcjum Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Konsorcjum po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.
 • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.
 1. Prawa użytkownika
  a) Konsorcjum respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.
  b) Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
  c) W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
  d) Użytkownika korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
  e) Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
 2. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

Konsorcjum oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Konsorcjum.

 1. Przekazywanie poza obszar Europy
  a) Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.
  b) Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w jakimkolwiek innym kraju niż kraje Unii Europejskiej, nie powinien przekazywać ich za pośrednictwem e-mail.
  c) Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób.
 2. Administratorzy Danych w Konsorcjum:

Załącznik do niniejszej polityki stanowi informacja o administratorach danych dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład Konsorcjum.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Konsorcjum mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach www wchodzących w skład Konsorcjum. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego College Medyczny

Informacja o administratorach danych podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne College Medyczny
L.P. Podmiot  Konsorcjum Administrator Danych Osobowych
1. College Medyczny Adrian Lipa College Medyczny Adrian Lipa
2. Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum College Medyczny Adrian Lipa
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny Adrian Lipa
4. Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny College Medyczny Adrian Lipa
5. Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska” College Medyczny Adrian Lipa
6. Europejskie Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (ECWEiC) College Medyczny Adrian Lipa
7. Świętokrzyska Akademia Rzemiosła College Medyczny Adrian Lipa
8. Centrum Interwencji Kryzysowej College Medyczny Adrian Lipa
9. Fundacja Edu Sentencja Fundacja Edu Sentencja
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie Fundacja Edu Sentencja
11. Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Jóźwikowie Fundacja Edu Sentencja
12. Branżowa Szkoła I Stopnia w Jóźwikowie Fundacja Edu Sentencja
13. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
14. Naukowe Przedszkola Mini College w Kielcach ul. Starodomaszowska Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
15. Naukowe Przedszkola Mini College w Kielcach UJK Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
16. Naukowe Przedszkole Mini College w Kielcach ul. Jurajska Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
17. Naukowe Przedszkole Mini College w Skarżysku- Kamiennej Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
18. Naukowe Przedszkola Mini College w Końskich Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
19. Pro Investment Kielce Sp. z o.o. Pro Investment Kielce Sp. z o.o.
20. Naukowe Przedszkola Mini College w Piekoszowie Pro Investment Kielce Sp. z o.o.
21. Naukowe Przedszkola Mini College w Łopusznie Pro Investment Kielce Sp. z o.o.
22. Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej
23. Świętokrzyskie Centrum Sportu ośrodek w Kielcach Fundacja Świętokrzyskie Centrum Sportu
24. Świętokrzyskie Centrum Sportu ośrodek w Busku Zdrój Fundacja Świętokrzyskie Centrum Sportu
25. Świętokrzyski Klub Karate Kyokushin Fundacja Świętokrzyskie Centrum Sportu
26. Linden Investment Linden Investment
27. Linden Development Sp. z o.o. Linden Development Sp. z o.o.