Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym SA jest wdrożony system zarządzania jakością zgodny z akredytacją Kuratorium Oświaty w Kielcach i Standardami Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

W dniu 30.03.2020 roku Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA otrzymało certyfikat jakości (SUS 2.0) potwierdzający najwyższe standardy jakości usług szkoleniowo-rozwojowych w Europie.

Na początku 2020 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli zmieniło organ prowadzący z College Medyczny na Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA.

W styczniu 2015 roku w  Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Kielcach. Miło nam poinformować, że wyniki ewaluacji potwierdziły wysoki poziom spełniania wymagań przez naszą placówkę. Pełny raport z ewaluacji znajduje się na stronie SEO:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000060813151.pdf

Priorytetem dla naszej placówki w Kielcach jest wysoki poziom usług edukacyjnych i bezwzględna dbałość o klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia na studiach i kursach potwierdzone zostały powołaniem 2.02.2017 roku Europejskiego Centrum Akredytacji oraz otrzymaniem licznych nagród i wyróżnień.

Ważnym aspektem ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług jest fakt, iż w dniu 22.02.2018 roku szkoły College’u Medycznego zostały członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Naszym celem było zawsze propagowanie oraz promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo-rozwojowych na rynku. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, który zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych, przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.

Kodeks Dobrych Praktyk.pdf

System zarządzania jakością pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy na wszystkich obszarach działalności. Jasno określone cele i zadania, przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu, zapewniają zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przekłada się to bezpośrednio na stałe podnoszenie poziomu realizacji kształcenia i obsługi klientów, unowocześnianie metod nauczania, modernizację bazy szkoleniowej i stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Korzyści z wdrożenia w szkole systemu zarządzania jakością:

 • poprawa organizacji i skuteczności procesu dydaktycznego;
 • większa elastyczność na potrzeby słuchaczy;
 • nastawienie naszych placówek na stałe podnoszenie jakości nauczania i osiąganie założonych celów w zakresie dydaktyki i wychowania;
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno kursantów, studentów, jak i pracowników;
 • spełnianie wysokich standardów postępowania wobec słuchaczy i innych klientów szkoły;
 • ujednolicenie sposobu prowadzenia podobnych spraw w oparciu o określone procedury, instrukcje i regulaminy wewnętrzne;
 • usprawnienie procesu zarządzania szkołą we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
 • podniesienie poziomu kultury organizacyjnej i skuteczności komunikacji wewnętrznej;
 • wspomaganie personelu w zdobywaniu pożądanych kompetencji dla procesu kształcenia, wychowania i opieki;
 • uruchomienie mechanizmów zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych oraz czasu i informacji;
 • wsparcie procesu identyfikacji potencjału do rozwoju szkoły i ciągłego doskonalenia pracy z kursantami i studentami;
 • zapewnienie właściwego nadzoru wykorzystania środków finansowych;
 • polepszenie klimatu dla wprowadzania usprawnień i innowacji w pracy szkoły;
 • zwiększenie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym;
 • gwarancja realizacji polityki państwa w dziedzinie edukacji dzięki spełnianiu przez szkołę wszelkich wymagań prawnych.

Jakość kształcenia studentów

Oferujemy interdyscyplinarne programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów. Nasi dydaktycy nie tylko przekazują najnowszą wiedzę, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują studentów do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych. Zachęcają ich do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze.

NOWOCZESNY MODEL KSZTAŁCENIA

Celem wiodącym Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach jest zapewnienie studentom nowoczesnego, wszechstronnego wykształcenia przygotowującego do zdobycia dobrej pozycji na rynku pracy, jak najlepszego wykonywania wybranego zawodu oraz dalszego zawodowego rozwoju.

Ważnym celem jest także umożliwienie studentom szerokiego dostępu do wiedzy o świecie i zdobywania doświadczeń społecznych, które przyczynią się do ich sukcesu w różnych obszarach życia, nie tylko tych związanych z pracą zawodową. Dlatego, obok dbałości o jak najwyższy poziom nauczania, kładziemy nacisk także na to, aby panujące w naszym środowisku relacje i warunki studiowania sprzyjały aktywności studentów, twórczej realizacji zainteresowań, umacnianiu nastawienia na współpracę i porozumienie się z innymi ludźmi.

ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Studenci mają do wyboru wiele ciekawych ścieżek umożliwiających zdobycie specjalistycznej wiedzy i unikatowych umiejętności. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych studenci uczęszczają na warsztaty, certyfikowane szkolenia, spotkania z ekspertami oraz wizyty studyjne u pracodawców, podczas których doskonalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej.