OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przełożenie wiedzy teoretycznej na rozwiązania praktyczne przekładające się na skuteczność pracy z osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi.

ADRESACI:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pracują na co dzień z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi, ale również do pełnoletnich osób, które chcą zacząć pracę w placówkach opiekuńczych

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zajęcia organizacyjne.

Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna.

Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych:

– procesy trawienne

– przemiana materii

– mikroelementy, witaminy, białka, tłuszcze, węglowodany,

– żywienie w cukrzycy, chorobach nerek.

  1. Proces starzenia się organizmu człowieka .

Wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta, komunikowanie się, asertywność.

Relacje z pacjentem i jego rodziną.

Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby.

  1. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.

Zaburzenia w funkcjonowaniu narządu ruchu, zaburzenia wyższych czynności nerwowych, zaburzenia przytomności, zaburzenia psychiczne, zaburzenia w krążeniu,  niewydolność krążenia, obrzęku, duszność, sinica, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, niedokrwistość, , białaczka, niewydolność oddechowa, zapalenie płuc, niedotlenienie, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, głodzenie, zaburzenia łaknienia, zatrucia pokarmowe, cukrzyca.

Niewydolność nerek i stany zapalne nerek, nowotwory.

Wybrane zagadnienia – schorzenia narządów wzroku i słuchu.

  1. Anatomia z fizjologią.

Organizm jako całość.

Układ nerwowy, układ krążenia, układ chłonny, układ oddechowy, układ trawienny i metabolizm, układ moczowy.

Gruczoły trawienne, narządy zmysłów, układ płciowy.

Skóra i jej funkcje.

  1. Anatomia z fizjologią.

Pacjent jako podmiot opieki.

Ocena podstawowych czynności życiowych. Dokumentowanie wyników oceniania.                                                   

Adaptacja do nowych warunków środowiskowych. Klasyfikacja potrzeb życiowych człowieka. Potrzeba odżywiania i jej realizacja, czynniki warunkujące prawidłowe odżywianie.

Rodzaje diet leczniczych, odpowiedni bilans płynów, dokumentowanie, podstawowe działania pielęgnacyjne w realizacji tej potrzeby.

  1. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.

Wygoda i bezpieczeństwo pacjenta leżącego w łóżku.

Potrzeba czystości, higiena ciała, zapobieganie odparzeniom, odleżynom.

Higiena jamy ustnej, higiena odzieży oraz otoczenia chorego.

Stosowanie udogodnień, zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego leżenia.

Edukacja zdrowotna w zakresie higieny osobistej.

  1. Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.

Asystowanie, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

Dobieranie metod i technik pracy do stanu zdrowia i możliwości pacjenta, aktywizacja ruchowa, stosowanie i nauka posługiwania się urządzeniami ułatwiającymi samoobsługę, poruszanie się, motywowanie i uczestnictwo w organizacji czasu wolnego.

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia, złamania, skręcenia, oparzenia, omdlenia, padaczka, krwawienia i krwotoki.

Wybrane zagadnienia farmakoterapii .

Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

LICZBA GODZIN: 60

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 2 400 zł