OPIS SZKOLENIA:

Rozwinięcie kompetencji i funkcji językowych do poziomu B1. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie) ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – mówienie i słuchanie.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą nabyć podstawowe umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Kursanci zostaną wyposażeni w niezbędne słownictwo i struktury gramatyczne, potrzebne do podstawowej komunikacji w języku angielskim. Duży nacisk kładziony będzie na rozwijanie umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program kursu ma na celu rozwinięcie wszystkich czterech sprawności językowych: słuchanie, czytanie, mówienie oraz pisanie. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o efektywny, autorski program nauczania.

 

  1. Wyposażenie kursantów w niezbędne środki leksykalne i gramatyczne, umożliwiające zarówno rozumienie języka mówionego, jak również porozumiewanie się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego.
  2. Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych w typowych sytuacjach życia codziennego – w podróży, w sklepie, na lotnisku, itp.
  3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w typowych sytuacjach życia codziennego. Prowadzenie rozmowy na różne tematy życia codziennego. Rozwijanie umiejętności dyskusji, przedstawiania swoich poglądów i stanowiska na dany temat oraz próba ich obrony i uzasadnienia.
  4. Wyposażenie słuchaczy w tzw. język funkcyjny, czyli, między innymi, typowe zwroty używane w sytuacji, kiedy chcemy o coś zapytać, poprosić, przeprosić, odmówić, ostrzec, ale także nie zgodzić się, wejść w polemikę, przedstawić argumenty i kontrargumenty do prezentowanych poglądów.
  5. Rozwijanie umiejętności rozumienia bardziej zaawansowanych tekstów pisanych.
  6. Tworzenie różnych form wypowiedzi pisemnej.

 

LICZBA GODZIN: 30

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia teoretyczne połączone z warsztatami.

CENA: 3000 ZŁ