OPIS SZKOLENIA:

1. Zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z przepisów o kontroli zarządczej i audycie wewnętrznym.
2. Omówienie procesu kontroli zarządczej w jednostce i poznanie dokumentów w kontroli zarządczej.
3. Omówienie zasad ustalenia celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem.
4. Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z prawidłowym wykonywaniem czynności audytowych.

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, sekretarze, kadra kierownicza, osoby na samodzielnych stanowiskach pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych wynikająca z ustawy o finansach publicznych.
 • Definicja, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy).
 • Obszary standardów kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena).
 • Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe, zamówienia, publiczne, rachunkowość, kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami).
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników.
 • Nadzór w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi.
 • Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej.
 • Podstawa kontroli zarządczej (cele, ustalenie zadań, osoby odpowiedzialne).
 • Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki.
  (zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji, identyfikacja ryzyk, analiza ryzyk oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia,
  poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego, reakcja na ryzyko)
 • Warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania oraz metody monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej oraz metodyki analizy ryzyka kontroli zarządczej i plan postępowania z ryzykiem
 • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych.
 • Obowiązek prowadzenia  audytu.
 • Organizacja audytu wewnętrznego w jednostce.
 • Standardy audytu oraz analiza ryzyka w audycie.
 • Dokumentacja niezbędna dla celów audytu – wymogi i konieczne elementy.
 • Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów.
 • Elementy planu audytu – omówienie.
 • Sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
 • Zadania audytora wewnętrznego.
 • Prowadzenie czynności audytowych.
 • Sposób prowadzenia i dokumentowania czynności.
 • Czynności sprawdzające.
 • Zalecenia i monitorowanie ich realizacji zaleceń.
 • Audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny.
 • Systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku.
 • Ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne. 

LICZBA GODZIN: 18

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. 
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2 200 zł