Main Menu

Dział prawny

DZIAŁ PRAWNY

Dział Prawny zapewnia kompleksową obsługę Konsorcjum w zakresie doradztwa prawnego
i windykacji. Dział  zapewnia obsługę prawną Konsorcjum i jego organów udzielając pomocy prawnej w formie porad, konsultacji i opinii prawnych oraz zapewnia zastępstwo procesowe, a także uczestniczy w negocjacjach i zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych z różnych gałęzi prawa.

Zadania Działu obejmują:

 • uzgadnianie pod względem formalno-prawnym, umów zawieranych przez Konsorcjum z osobami trzecimi (umowy zlecenia, umowy najmu, umowy kupna sprzedaży, o świadczenie usług, współpracy, umów o roboty budowlane i o dzieło często zawieranych w trybie zamówień publicznych i związanych z ochrona praw autorskich);
 • konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów oraz zobowiązań cywilnoprawnych przez poszczególne działy Konsorcjum;
 • udział w negocjacjach kontraktowych dotyczących firmy do określonej kwoty;
 • bieżąca analiza zmian w przepisach i w aktach prawnych, dotyczących bezpośrednio działalności Konsorcjum;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących bieżącej działalności Konsorcjum;
 • przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami Konsorcjum, tekstów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych;
 • współpraca i obsługa biurowo-administracyjna zarządu (np. przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu, uchwał itp.);
 • nadzór nad archiwizacją konstytutywnych dokumentów Konsorcjum;
 • stosowanie i wykładnia prawa pracy oraz konsultacje w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu pracy;
 • analiza prawna sporów pracowniczych oraz opiniowanie umów o pracę i ich wypowiedzeń;
 • współpraca i koordynacja współpracy Konsorcjum z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi dla niego usługi doradcze lub sprawy sądowe (kancelarie prawne, doradztwo kadrowe i inne).
 • przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Prezesa Zarządu Konsorcjum;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym tłumaczeń wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych,
 • współudział w organizacji narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Zarząd Konsorcjum.

 

Kontakt do Działu Prawnego:

tel. 534 264 669
Adres e-mail:

 

Godziny pracy:

Poniedziałek  –  8:00-17:00
Wtorek  –  8:00-16:00
Środa  –  8:30-17:00
Czwartek  –  8:30-16:00
Piątek  – 8:00-15:00

Translator »