Dział kadr i płac, do którego zadań w szczególności należy:

 • Sprawdzanie dokumentów płacowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów płacowych,
 • Naliczanie wynagrodzeń osobowych finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Sporządzanie list płac,
 • Dokonywanie obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń,
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji,
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji,
 • Rozliczanie składek na PFRON oraz sporządzanie deklaracji,
 • Sporządzanie dokumentów płacowych na potrzeby pracowników, dotyczących wypłacanych świadczeń i dokonywanych potrąceń,
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Zarządu,
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, służących do ewidencji realizowanych w Dziale tytułów do wypłaty,
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, funduszy strukturalnych (w tym EFS) na zadania fakultatywne.

 

Kontakt:

Adres e-mail do działu: 

Tel: 535 188 318

 

Aneta Hałasa – Kierownik Działu Kadr i Płac

Adres e-mail: 

tel. 530 105 846

 

Agnieszka Kubiec – Specjalista ds kadr i płac

Adres e-mail – 

 

Marta Rachwał – Specjalista ds kadr

Adres e-mail –

 

Paulina Wojewoda-Wenda – Specjalista ds kadr

Adres e-mail –