CEL EDUKACYJNY:

Usługa przygotowuje do samodzielnego budowania długotrwałej odporności psychicznej na stres i pewności siebie przez zarządzanie emocjami, co jest szczególnie ważne w branży budowlanej, która jest narażona na wysokie ryzyko stresu. Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane do zarządców budowy, kierowników projektów budowlanych, właścicieli firm budowlanych oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w proces budowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Motywowanie podwładnych (integracja zespołu):

  • skuteczne przekazywanie poleceń,
  • kontrola,
  • pochwała vs. (motywująca) nagana,
  • ocena okresowa.

Zasady skutecznego przydzielania zadań.

Zasady skutecznego delegowania.

Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania.

Komunikacja a wywieranie wpływu.

Zjawisko pierwszego wrażenia.

Efekt aureoli.

Oddziaływanie na zmysły.

Werbalne i niewerbalne elementy perswazji w komunikacji.

Oddziaływanie wpływowe w oparciu o piramidę potrzeb wg Maslow’a.

Komunikaty emocjonalne i racjonalne.

Zadawanie pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących.

Motywacja zespołu.

Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialności w zespole?

Ludzie unikają odpowiedzialności – gdzie tkwi przyczyna?

Kształtowanie dialogu.

Budowanie poczucia tożsamości grupowej.

Wywoływanie automatycznych wzorców zachowań.

Budowanie skutecznej argumentacji motywującej podwładnych do oczekiwanego działania.

Kto uzasadnia ten przewodzi!

Jak efektywnie przekazywać polecenia ?

Jak przekazać zadanie, którego nikt nie lubi?

Motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole.

Procesy decyzyjne jako element motywacji.

Grupowe podejmowanie decyzji.

Sposób zarządzania jako element wpływający zgrany zespół.

Pozafinansowe narzędzia motywacyjne.

Motywacyjna rola uprawnień.

Motywowanie poprzez wzmocnienia, szkolenie i zaspokajanie potrzeb.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet albo TEAMS, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. 

CENA: 2300 ZŁ