DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, ROZWOJOWA i INNOWACYJNA

Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi i obejmuje między innymi:

  • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami Konsorcjum;
  • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie edukacji i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej;
  • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce;
  • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami;
  • budowanie banku wiedzy zawierającego wyniki badań naukowych i raporty;
  • budowanie stałej platformy współpracy ze wszystkimi środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i edukacji.

Do prac działu zalicza się:

  • badania podstawowe
  • badanie stosowane
  • prace rozwojowe

Badania podstawowe to prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, w zasadzie nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych. Badania te postrzegane są najczęściej jako próby rozszerzenia wiedzy ogólnej.

Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, mające konkretne zastosowanie praktyczne. Polegają one na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych, bądź pozyskiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągniecie z góry założonych celów praktycznych. Badania stosowane mogą dać początek nowej grupie dotąd nieznanych usług lub procesów wytwórczych. Wyniki tych prac najczęściej utrzymywane są w ścisłej tajemnicy , ponieważ dają one szanse uzyskania sporych korzyści w wyniku wprowadzenia tych usług na rynek.

Prace rozwojowe to prace w szczególności konstrukcyjne, technologiczno-projektowe, oraz doświadczalne. Polegają a zastosowaniu istniejącej już wiedzy(uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego) do opracowania nowych lub istotnego ulepszania istniejących procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów oraz instalacji pilotowych.

Dział Badawczo-Rozwojowy i Innowacji Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego jest jednostką podlegającą bezpośrednio pod Zarząd Konsorcjum.